Tillämpningsföreskrifter vid körprov

Körprov för körbarhetsintyg kan utföras av fyraårigt gotlandsruss, sto, hingst eller valack. Domaren ska kontrollera att hästen är grundstambokförd med riksstamboksberättigad härstamning.

1. Anspänning/frånspänning (en medhjälpare skall anlitas)
Hästen ska inte visa rädsla för vagnen och inte reagera negativt vid beröringen av skaklarna. Hästen ska stå still tills kusken ger framåtdrivande signal.

2. Igångsättning och dragteknik
Hästen ska, när kusken ger signal, ta stöd på bettet och göra en mjuk igångsättning.
Hästen ska kunna dra lasset lugnt och avspänt i rätt dragform.

3. Halter
Halten ska ske på anvisad plats. Hästen ska visa tydlig stillhet med alla fyra benen. Hästen ska stå lugnt och avspänt i halterna.

4. Ryggning
Ryggningsmomentet görs på plan mark. Hästen ska med god bjudning träda bakåt minst tre steg på kuskens uppmaning, utan våld från kuskens sida. Hårda tömtag, typ saxning, bedöms strängt.

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
Hästen ska vara trygg och avspänd i körningen och visa förtroende för sin kusk.

Allmänt:
Maximalt kan 10 p utdelas på varje delmoment. För ett godkänt prov ska inga delpoäng understiga 7 p (undantag ryggningen där lägst 5 p accepteras) samt att poängsumman ska vara lägst 35 p. Samtliga moment som ingår ska utföras.

Domaren ska ge verbala omdömen i varje delmoment. Omdömet ska överensstämma med och återspegla tilldelad poäng. Körning ska ske med välskött och väl tillpassad bröstsele eller loksele. Betsling med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Ytterligare ett försök till anspänning får göras samma dag. Domaren ska på bedömningsprotokollet notera selens anpassning som: mindre god, god, bra och utmärkt selanpassning, och kuskens inverkan som: mindre god, god, bra och utmärkt kusks inverkan. Domaren har rätt att avbryta prov.

Banan ska vara ändamålsenlig och utnyttja befintlig terräng. Vänster- och högersväng samt halter i med- och motlut ska ingå. Tvåaxlad arbetsvagn med lämplig last ska användas. Hästägaren/kusken bör gå körprovsbanan före start. Denne kan då framföra eventuella anmärkningar på banan. Kusken kan även neka att köra den aktuella banan och istället söka sig till annat körprovstillfälle. Har kusken satt för hästen anses att kusken godkänt banan.

Regler för SvRAF:s körbarhetsintyg

Fyraåriga Gotlandsruss -ston, -hingstar och valacker tilldelas körbarhetsintyg efter godkänt körprov inför av SvRAFs styrelse särskilt utsedd domare. Domaren ska följa SvRAF:s ”Tillämpningsföreskrifter för domare vid körprov för körbarhetsintyg”.

För att få avlägga prov för körbarhetsintyg ska hästen vara grundstambokförd och av riksstamboksberättigad härstamning, och anmäld till den lokala fälthuvudmannen i länet för exteriörbedömning och körprov.
Hingstar kan avlägga prov vid avelsvärdering för hingstar, men även vid arrangerad sommarpremiering. Ston och valacker avlägger provet på arrangerad sommarpremiering. Inga andra platser godkänns. Anmälningsavgift, vars storlek fastställs av arrangören, ska erläggas. Ange på anmälningsblanketten att hästen ska köras för körbarhetsintyg.

Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett. Protokollsblankett rekvireras från SvRAF. Kopian lämnas till hästägaren vid provets genomförande. Arrangören spar en arkivkopia och originalet skickas till SvRAF:s registratur.

Provet ska utföras på lämplig plats där premieringsförrättare tjänstgör såsom premieringar och avelsvärderingar. Banan ska vara 300-400 m lång. En lämplig arbetsvagn ska användas. Hästägaren/kusken ansvarar för att vagn finns på platsen. Maratonvagn eller tvåhjuliga vagnar får ej användas. Hästägaren/kusken bör gå körprovsbanan före start. Denne kan då framföra eventuella anmärkningar på banan. Kusken kan även neka att köra den aktuella banan och istället söka sig till annat körprovstillfälle. Har kusken satt för hästen anses att kusken godkänt banan.

Följande moment ska bedömas:

1. Anspänning, frånspänning
2. Igångsättning, dragteknik
3. Halter
4. Ryggning (baksele rekommenderas)
5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad

Ur säkerhetssynpunkt skall en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Hästen ska vara selad med väl tillpassad loksele eller bröstsele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet. Maximalt kan 10 p utdelas på varje moment, vilket ger en total maxpoäng på 50 p. För godkänt prov krävs lägst 35 p. Delpoäng under 7 godkännes endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 p är godkänt.

KBI-domaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.
SvRAF utfärdar och tillsänder hästägaren körbarhetsintyg efter att originalprotokoll inkommit till SvRAF:s registratur.

Comments are closed.

WordPress Theme Design